TES 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentti 0,2 % ajalla 1.4.2017 – 31.3.2018

21.4.2017

Jokaiselle tunti- ja/tai urakkapalkalla ajalla 1.4.2017 - 31.3.2018 työskentelevälle sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijälle on Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 §:n mukaan muodostettava korvauskeskituntiansio.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolet, STTA, PALTA ja Sähköalojen ammattiliitto, ovat sopineet, että lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016 – 31.3.2017 vuosilomakeskituntiansion perusteella muodostettavan TES 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentti on 0,2 % ajalla 1.4.2017 – 31.3.2018.

Korotusprosentti perustuu matemaattiseen malliin, eikä ole neuvotteluprosessin tuloksena syntyvä korotus.
TES 9 §:n mukaista korvauskeskituntiansiota käytetään muun muassa maksettaessa sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöille:

• arkipyhäkorvauksia, TES 7 § 16.1;
• korvauksia työajan lyhennysvapaan ajalta, TES 7 § 17.5;
• ylityö-, sunnuntaityö- ja viikkolepokorvauksia, TES 7 § 6.2, 7.2, 7.10 ja 7.11;
• sairausajan palkkaa, TES 18 § 3;
• TES 10 § 10.3 kohdan mukaista odotusajan palkkaa käynnissä olevalla urakkatyömaalla;
• TES 10 §:n mukaista odotusajan palkkaa irtisanomisaikana, jos yrityksen toiminta on lakkautettu, työntekijä on vapautettu työvelvollisuudesta tai kun olosuhteista muutoin käy ilmi, ettei työnantajan tarkoituksena ole tarjota työntekijälle uutta työtä irtisanomisaikana, TES 6 § 7.5;
• irtisanomisajan palkkaa vahingonkorvausluonteisesti, TES 6 § 7.4
• korvausta TES 19 § 1 - 5 kohdissa tarkoitetun työstä vapautuksen ajalta
• TES:n liitteenä olevan yleissopimuksen kohdassa 2.4 tarkoitettua ansionmenetyksen korvausta luottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai muulle sopimuksen tarkoittamalle henkilöstön edustajalle.

Lisätiedot: stta@stta.fi