Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jäsenkunta ja työehtosopimuskenttä

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa alan työnantajien työmarkkinapoliittista edunvalvontaa eheyttämällä alan työnantajajärjestäytymistä sekä kasvattamalla jäsenyritystensä lukumäärää. Näillä toimenpiteillä ja yhteistyöllä muiden alan työnantajajärjestöjen kanssa yhdistys turvaa solmimiensa työehtosopimusten yleissitovuuden myös tulevina vuosina.

Yhdistys toimii erilaatuista sähköistysalan työtä tekevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja koskevan työehtosopimuskentän eheyttämiseksi.

Toiminnassaan yhdistys ottaa tasavertaisesti huomioon toimialan eri sektoreilla toimivien sekä maan eri osista olevien erikokoisten yritysten intressit ja toimintaedellytykset.

Yhdistys edistää sopimus-, tiedotus- ja muun toimintansa avulla yritysten lakisääteisten velvollisuuksien ja työsopimussuhteissa lakiin ja alan yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvien yhdenmukaisten työsuhteen ehtojen toteutumista kaikissa Suomessa tehtävissä sähköistysalan töissä riippumatta työnantajan ja työvoiman kansallisuudesta.

Työehtosopimustoiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on turvata työrauha yhdistyksen jäsenyrityksissä. Yhdistys edistää työehtosopimus- ja muussa toiminnassaan avoimia, rakentavia, luottamuksellisia ja pitkäjänteisiä neuvottelusuhteita niin työnantaja- kuin työntekijäpuolta edustaviin järjestöihin ja yhteistyötahoihin.

Yhdistyksen harjoittaman työehtosopimustoiminnan päämääränä on edistää alan tuottavuutta. Työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa edistetään paikallista sopimista, työaikapankkeja sekä muita ratkaisuja, jotka antavat jäsenyrityksille mahdollisuudet hyväksikäyttää osaamistaan ja muita resurssejaan tavalla, joka vahvistaa jäsenyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Sopimustoiminnassa yhdistyksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa työehtosopimusta ja sen sekä lainsäädännön vaatimia menettelyitä sekä tarjota jäsenyrityksille hyviä käytäntöjä sisältäviä toimintamalleja. Erityistä huomiota työehtosopimusta kehitettäessä kiinnitetään siihen, että Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen määräykset luovat edellytyksiä jäsenyritysten kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja työllistämiselle sähköistysalan huolto- ja kunnossapito-toiminnassa, telakoilla ja teollisuudessa tehtävissä sähköistystöissä, ydinvoimalaitosten rakentamisessa sekä muissa vastaavissa pitkäkestoisissa projektiluonteisissa sähköistystöissä.

Vuonna 2017 yhdistys on aloitteellinen Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen kehittämiseksi muun muassa seuraavilta osin:
- työaikamääräysten uudistaminen;
- työaikapankkimallin luominen työehtosopimukseen;
- matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten uudistaminen;
- aikapalkkausjärjestelmän uudistaminen;
- asuntotuotantoa koskevan urakkahinnoittelun uudistaminen.

Vuonna 2017 yhdistys toimii Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen osalta
- työaikapankkimallin luomiseksi työehtosopimukseen;
- osallistumalla työehtosopimuksen tekstien modernisointi- ja selkeytystyöhön

Toimintaympäristön muutoksen huomioiminen

Tiedotus- ja sopimustoiminnassaan yhdistys kiinnittää vuonna 2017 erityistä huomiota työlainsäädännön odotettavissa oleviin muutoksiin ja muutosten vaikutuksiin yhdistyksen solmimiin työehtosopimuksiin, Suomen työmarkkinoihin ja yhdistyksen tulevien vuosien toimintastrategiaan.

Yhdistys osallistuu Teknisten Urakoitsijoiden Neuvottelukunnan (TUN) puitteissa tapahtuvaan talotekniikka-alan yhteiseen edunvalvontaan yhdessä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n kanssa.

Osaaminen, koulutus ja tiedottaminen

Yhdistys toimii ammatillisen koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden edistämiseksi, seuraa toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistamista ja on edellä mainitussa tarkoituksessa yhteydessä rakennusalaa ja teollisuutta edustaviin muihin järjestöihin, Opetus- ja kulttuuriministeriöön, Opetushallitukseen, muihin opetusviranomaisiin, oppilaitoksiin ja alan opiskelijoihin.

Yhdistys osallistuu Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n yhteydessä toimivan ALVAR -neuvottelukunnan jäsenenä alan ammatillisten näyttötutkintojen kehittämiseen. STTA on myös jäsenenä Opetushallituksen asettamassa Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkintotoimikunnassa (perustutkinto) sekä Sähköasennuksen tutkintotoimikunnassa (ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto). Toiminnan tarkoituksen on varmistaa, että näyttötutkinnot vastaavat käytännön työelämän tarpeita ja että tutkinnot toteutetaan tavalla, joka objektiivisesti ja kattavasti mittaa näyttötutkinnon suorittavan henkilön ammatillista osaamista ja osaamisen tasoa.

Yhdistys harjoittaa vuoden 2017 aikana yhdistystä ja sen jäsenkuntaa työehtosopimuslain nojalla sitovia työehtosopimuksia koskevaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään yhdistyksen työmarkkinatoimintaa tukevaan ulkoiseen tiedottamiseen.

Yhteistyö
Yhdistys jatkaa vuoden 2017 aikana toiminnallista yhteistyötä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä toimialaan liittyvien muiden kotimaisten työnantaja- ja elinkeinopoliittisten järjestöjen kanssa. STTA osallistuu NEPU:n puitteissa tapahtuvan alan pohjoismaisten järjestöjen työmarkkinayhteistyöhön.

Järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi yhdistys voi tarvittaessa päättää liittymisestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n ja sen jonkin jäsenjärjestön jäseneksi.

Toimintasuunnitelma 2017 pdf-tiedostona